MEU CARRINHO
O meu Carrinho está vazio

Adaptation of antenna systems
to the new transmitter in Warsaw
Arquivos Biblioteca
As informações aqui contidas podem estar desatualizadas.
Co na pocz±tku?

Dostosowanie instalacji do nowego nadajnika wymaga sprawdzenia wszystkich elementów. Instalacje kilkuletnie wymagaj± poprawienia po³±czeñ, wymiany symetryzatorów, zwrotnic, wzmacniaczy. Pod³±czenia przewodów nie mog± byæ skorodowane. Kable antenowe po kilku latach na powietrzu powinny byæ wymienione, anteny skorodowane nale¿y oczy¶ciæ lub wymieniæ. Krótko mówi±c: zanim zdecydujemy siê na wymianê anten musimy sprawdziæ ca³± instalacjê.

Coaxial Cable 75 ohm: TRISET-113 PE (gel-filled) [1m]
Na zewn±trz nale¿y stosowaæ kable w os³onie PE (czarny kolor os³ony) - s± one w przeciwieñstwie do kabli w os³onie PVC (bia³y kolor os³ony) odporne na promieniowanie s³oneczne. Os³ona kabli PVC pêka, a dostaj±ca siê woda systematycznie pogarsza parametry kabla. Polecamy kabel Triset zewnêtrzny, ¿elowany E1017_1 lub RG- 6 ¿elowany E1231_100.
Generalne wskazówki, jak dobraæ anteny:

- klasycznym zestawem pozwalaj±cym zapewniæ najwy¿szej jako¶ci odbiór jest zestaw dwóch oddzielnych anten typu Yagi po³±czonych zwrotnic±
- zawsze na pierwszym etapie dobrze jest kierowaæ sie doborem lepszej anteny, poniewa¿ trudno wzmacniaæ z³y sygna³
- anteny siatkowe sprawdzaj± siê w przypadku bardzo dobrego poziomu sygna³u, s± jednak ma³o odporne na sygna³y odbite i zak³ócenia sygna³u
- je¶li wystêpuj± problemy z odbiciami, generaln± zasad± jest stosowanie anten typu Yagi, jest zasada, ¿e im wiêcej elementów tym antena jest bardziej kierunkowa i nie odbiera sygna³ów odbitych ani zak³ócaj±cych.Aby prawid³owo dobraæ antenê do miejsca, w którym ma byæ ona zainstalowana, konieczne jest posiadanie miernika poziomu sygna³u. Przyk³adem mo¿e byæ model TM-3000. Posiadaj±c takie urz±dzenie instalator nie dzia³a po omacku. Mo¿e zmierzyæ poziom sygna³u na antenie dla ró¿nych czêstotliwo¶ci i tak dobraæ jej po³o¿enie i wysoko¶æ aby odbiór by³ najlepszy dla najwiêkszej ilo¶ci programów. Proszê zwróciæ uwagê ¿e ró¿nice w mocy nadawania s± 40-krotne. Dlatego nie w ka¿dej lokalizacji odbiór wszystkich nadawanych programów bêdzie mo¿liwy. Program TVP1 nadawany bêdzie na kanale 11 w pa¶mie VHF, a program TVP2 na kanale 27 w pasmie UHF. Moc obu tych sygna³ów wskazuje na mo¿liwo¶æ ³atwego przesterowania tych sygna³ów w instalacji i interferencji ich harmonicznych na innych odbieranych kana³ach.
Konieczno¶æ skorygowania poziomu sygna³u wyst±pi tak¿e w instalacjach multiswitchowych z aktywnym torem telewizji naziemnej. W tego rodzaju instalacjach zbyt wysoki poziom sygna³u telewizyjnego mo¿e uniemo¿liwiæ tak¿e korzystanie z sygna³ów satelitarnych, które zostan± przesterowane. Symbolowa stopa b³êdów dla sygna³ów satelitarnych przekroczy wówczas warto¶ci dopuszczane i odbiór stanie siê niemo¿liwy. Bêdzie to mia³o miejsce przede wszystkich dla kana³ów satelitarnych, które maj± niski odstêp sygna³u od szumu. Mo¿liwe wiêc bêdzie znikanie niektórych programów satelitarnych.
Wiêcej o instalacjach multiswitchowych w artykule: Profesjonalne instalacje multiswitchowe.
W artykule O pomiarach sygna³u antenowego szerzej przeanalizowano powy¿sze zagadnienia.
Signal Level Meter: TM-3000 (D/K)
Satellite Signal Meter: Horizon HDSM USB PLUS (BER &HDSM V2 identification)
Miernik poziomu sygna³u naziemnego TM-3000
R10502
Miernik sygna³u satelitarnego HORIZON BER + identyfikacja HDSM V2
R10811
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e wiele anten znajduje siê w na tyle z³ym stanie, ¿e konieczna bêdzie ich wymiana. W wielu wypadkach modernizacja instalacji bêdzie zapewne generalna wraz z wymian± kabla i elementów mocuj±cych antenê b±d¼ maszt do komina lub elewacji. Firma DIPOL z siedzib± w Warszawie przy al. Prymasa Tysi±clecia 76G jest przygotowana na zwiêkszony popyt. Mo¿na tam uzyskaæ poradê i zakupiæ stosowny sprzêt codziennie, od poniedzia³ku do pi±tku, w godzinach 9 - 17. Poniewa¿, jak pokazuje ten artyku³, problemów ze zmianami w instalacji antenowej mo¿e byæ sporo, gor±co polecamy skorzystanie z us³ug firm specjalistycznych.
W firmie DIPOL mo¿na uzyskaæ poradê. Mo¿na tak¿e samodzielnie podnie¶æ swoj± wiedzê studiuj±c artyku³y zamieszczone w Bibliotece DIPOL w dziale Anteny lub TV, TV-SAT - We w³asnym domu, jednak¿e zakup sprzêtu dobywa siê na ryzyko klienta, i w przypadku z³ego doboru nie podlega on zwrotowi.
Tym bardziej, w przypadku problemów z w³a¶ciwym odbiorem sygna³u tv, zalecamy skorzystanie z fachowo¶ci firm instalatorskich.
Zmiana miejsca nadawania z jednej strony mo¿e byæ niezauwa¿alna dla u¿ytkownika telewizora, z drugiej strony mo¿e wymusiæ generalny remont lub nawet budowê nowej instalacji antenowej. Poni¿ej przedstawiamy analizê mo¿liwych przypadków.
W przypadku, jaki ma mieæ miejsce w Warszawie w lipcu 2008 roku wchodz± w grê nie tylko: zmiana lokalizacji nadajnika, zmiany czêstotliwo¶ci nadawania poszczególnych programów, ale te¿ znaczne zwiêkszenie mocy nadawania.
Bêdzie to na pewno stanowiæ powód do rado¶ci czê¶ci u¿ytkowników telewizji, którzy do tej pory byli zmuszeni u¿ywaæ w swoich instalacjach antenowych ró¿nych wzmacniaczy, a i tak jako¶æ uzyskiwanego obrazu w telewizorach pozostawia³a wiele do ¿yczenia. Teraz sygna³ bêdzie mia³ znacznie wiêksz± moc, w zwi±zku z czym bêdzie jednak konieczne, w lokalizacjach bliskich nowego nadajnika, przeregulowanie wzmacniaczy lub ich ca³kowity demonta¿.
Dobór anten telewizji naziemnej to artyku³ który w sposób wyczerpuj±cy omawia czynniki maj±ce wp³yw na dobór anten. Oto spis zagadnieñ poruszanych w tym artykule:
 • I. Odleg³o¶æ od nadajnika / nadajników
 • II. Ilo¶æ nadajników, oraz pasma ich pracy
 • III. Odleg³o¶æ k±towa pomiêdzy nadajnikami
 • IV. Moc nadawania danego kana³u
 • V. Kierunkowo¶æ anteny nadajnika
 • VI. Polaryzacja
 • VII. Przeszkody na drodze antena nadajnika-antena odbiorcza
 • VIII. Rodzaj instalacji, do której dobieramy antenê
 • IX. Wp³yw nadajników zak³ócaj±cych
Z wyszczególnionych dziewiêciu kryteriów doboru anten jedynie pkt II i III mo¿na pomin±æ, poniewa¿ praktycznie wszystkie instalacje antenowe w rejonie Warszawy budowane s± w oparciu o miejscowy nadajnik. W dalszych rejonach oczywi¶cie i te kryteria trzeba wzi±æ pod uwagê.
Mo¿liwe przypadki zmian w instalacjach antenowych:
 • 1. Kierunek na stary nadajnik na PKiN pokrywa siê z kierunkiem na nowy obiekt nadawczy w £azach. Nowa lokalizacja odleg³a jest od poprzedniej o nieca³e 20 km. Je¿eli odleg³o¶æ anteny od nadajnika wynosi³a przynajmniej drugie tyle i obie lokalizacje s± w jednym kierunku wzglêdem anteny odbiorczej to jest du¿a szansa ¿e nie bêd± konieczne ¿adne zmiany. Dotyczy to przede wszystkim mieszkañców pó³nocnowschodnich dzielnic Warszawy i miejscowo¶ci po³o¿onych w tym kierunku oraz wszystkich tych, którzy mieszkaj± na po³udnie od stolicy w odleg³o¶ci przynajmniej 5 km od nowego nadajnika. Wzrost mocy nowego nadajnika na pewno wp³ynie na zwiêkszenie zasiêgu w tym kierunku i lokalizacje z dotychczas bardzo s³abym sygna³em lub bez niego znajd± siê w zasiêgu nowego nadajnika.
 • 2. Kierunek starego i nowego nadajnika tworz± k±t zbli¿ony do prostego. Dotyczy to wschodnich i zachodnich obszarów stolicy. Je¿eli odleg³o¶æ do nowego nadajnika od odleg³o¶ci do starego nadajnika jest od 20 do 50% wiêksza, wystarczy obróciæ anteny na nowy kierunek. Je¿eli odleg³o¶æ do nowego nadajnika wynosi do 10 km i jest mniejsza lub równa odleg³o¶ci do PKiN, konieczne bêdzie st³umienie sygna³u poprzez zmniejszenie wzmocnienia wzmacniacza lub jego eliminacjê.
 • 3.To samo tyczy siê lokalizacji po³o¿onych miêdzy nadajnikami. Powinien pomóc obrót anten o 180 stopni i zmniejszenie poziomu sygna³u.
 • 4. W najtrudniejszej sytuacji znale¼li siê odbiorcy z lokalizacji ¶cis³ego centrum stolicy, którzy z powodu bardzo dobrego sygna³u nie posiadali instalacji antenowej. Zmuszeni s± oni do jej wykonania lub skorzystania z nadajnika DVB-T umiejscowionego nadal na PKiN. Nale¿y do nich do³±czyæ grupê odbiorców, którym widok na nowy nadajnik przes³aniaj± wysoko¶ciowce. Mog± one skutecznie uniemo¿liwiæ prawid³owy odbiór sygna³u analogowego z nowego nadajnika.
 • 5. Zmiana kana³ów nadawania wymusza tak¿e ingerencjê w systemy odbioru zbiorowego, gdzie zastosowano przemienniki. Aby zachowaæ dotychczasowy uk³ad programów w sieci zbiorowej konieczne bêdzie przestrojenie kana³u wej¶ciowego 33 na 35, a 35 na 44 i na nowo wyrównaæ poziomy poszczególnych kana³ów.
 • Wiêcej na temat instalacji zbiorowych znajduje siê w artyku³ach w Bibliotece DIPOL.
Sprzêt polecany przez firmê DIPOL
Ten artyku³ jest pisany na tydzieñ przed opisywan± zmian± nadajnika, dlatego wszelka prezentowana tutaj wiedza pochodzi z do¶wiadczeñ z innych przypadków, jak i wyliczeñ teoretycznych. Podane ni¿ej anteny posiadaj± wyszczególnione w kartach katalogowych parametry. W przypadku lokalizacji instalacji w odleg³o¶ci do 20 km w terenie niezabudowanym dobór anteny nie powinien nastrêczaæ trudno¶ci. Jednak¿e w terenie zabudowanym, gdzie mo¿e byæ konieczny odbiór sygna³u po¶redniego (z odbicia) lub eliminacja odbiæ poprzez stosowanie symfazowego uk³adu anten, nale¿y skorzystaæ z pomocy fachowca.
Anteny
W prostych przypadkach, gdzie mo¿liwy bêdzie odbiór za pomoc± jednej anteny, poleca siê dla ma³ych domowych instalacji anteny telewizyjne szerokopasmowe. W¶ród nich na pierwszym miejscu nale¿y wyró¿niæ:
 • A2610 26-elementowy zestaw antenowy Dipol 26/6-12/21-69 Digital
 • A4015 antenê logarytmiczno - periodyczn± LOG 2-65
 • popularn± antenê siatkow± w wersji bez wzmacniacza ASP-8 A0028, ze wzmacniaczem LNA-169 24 dB A0029 lub z najmocniejszym LNA-177 30 dB A0024.
W sytuacjach trudniejszych, wymagaj±cych:
 • znacznego ograniczenia odbiæ sygna³u,
 • wprowadzenia sygna³u z wielu anten ze wzglêdu na wstêpne wyrównanie poziomów sygna³u,
 • odbioru z ró¿nych kierunków, np. sygna³ów odbitych
konieczne jest zbudowanie systemu dwóch lub wiêcej anten.
Z anten do odbioru kana³u 11, czyli do odbioru programu TVP1 polecamy:
 • A0710 antenê 7-elementow± Dipol 7/6-12,
 • A1116 antenê 11-elementow± Dipol 11/6-12,
 • A8675 antenê profesjonaln± VHF ATV12/11-12.
Do odbioru pozosta³ych programów (TV2, TV3, TV4, TVN, Polsat, TV Puls) w pa¶mie UHF na kana³ach 27, 35, 41, 44, 51, 58 polecamy nastêpuj±ce anteny:
 • A1910 antenê 19-elementow± Dipol 19/21-60,
 • A2680 antenê Dipol 44/21-69 Tri Digital,
 • A3380 antenê Dipol 94/21-69 Vena,
 • A3385 antenê Polaris 60/21-60,
 • A3710 antenê ATX-91.
Antena A1910 jest podstawow± anten± w zakresie UHF, która zapewnia poprawny odbiór w wiêkszo¶ci przypadków, gdy odleg³o¶æ od nadajnika nie przekracza 20 km.
Dla instalacji profesjonalnych, gdzie wymagane jest dzielenie pasma ze wzglêdu na poziom sygna³u na poszczególnych kana³ach, nale¿y poleciæ anteny profesjonalne, pasmowe serii ATV. S± one dobierane w zale¿no¶ci od warunków lokalnych miejsca instalacji.
Zwrotnice i wzmacniacze
Zwrotnice. W przypadku monta¿u wiêcej ni¿ jednej anteny w instalacji indywidualnej konieczne jest zastosowanie zwrotnic lub wzmacniaczy wielowej¶ciowych.
Zwrotnice nale¿y dobraæ w zale¿no¶ci od zakresu kana³ów na których maj± pracowaæ poszczególne anteny.
Podstawowym modelem jest zwrotnica dwuwej¶ciowa ZA 1-12/21-60 C0010 lub C0364 ZA 6 1-12/21-69.
Wzmacniacze. Najczê¶ciej spotykanymi s± wzmacniacze bez regulacji (serii LNA B4007, B4008, B4009) stosowane w antenach siatkowych. Brak regulacji uniemo¿liwia dobranie wzmocnienia do poziomu odbieranego sygna³u i wielko¶ci instalacji. Mo¿na jedynie zamieniaæ modele.

Firma DIPOL poleca wzmacniacze:
- Do ma³ych instalacji do 12 gniazd:
 • R82010 Wzmacniacz HS-013 Terra - zasilaj±cy przedwzmacniacz typu LNA,
 • R82020 Wzmacniacz HS-013A Terra,
 • R90461 Wzmacniacz CA-215 Alcad -zasilaj±cy przedwzmacniacz typu LNA,
 • R90450 Wzmacniacz AI-200 Alcad,
- Do instalacji ¶rednich 10-30 gniazd:
 • R821201 Wzmacniacz wielowej¶ciowy MA-025 Terra,
 • R821101 Wzmacniacz wielowej¶ciowy MA-024 Terra,
 • R904039 Wzmacniacz CA-312 szerokopasmowy Alcad,
 • B11583 Wzmacniacz AWS-1030 SilverLine AMS,
 • B1163 Wzmacniacz AWS-34 AMS.
Pe³ny asortyment wzmacniaczy mo¿na znale¼æ w e-Sklepie DIPOL.
Przewody
Zdecydowanie do wykonywania instalacji antenowych zarówno naziemnych jak i satelitarnych poleca siê przewód E1015 TRISET-113 1,13/4,8/6,8, za¶ w du¿ych instalacjach do ci±gów magistralnych E1025 TRISET-11 PE +¿el 1,65/7,2/10. Wszêdzie tam, gdzie wymagane s± kable bezhalogenowe (budynki u¿yteczno¶ci publicznej) poleca siê przewód E1019 TRISET-113 HF 1,13/4,8/6,8.
Pe³ny asortyment kabli koncentrycznych mo¿na znale¼æ w e-Sklepie DIPOL.
Maszty i mocowania
Instalacje anten zaleca siê przeprowadziæ z wykorzystaniem masztów antenowych i obejm kominowych lub murowych. Anteny siatkowe na elewacji mo¿na powiesiæ wykorzystuj±c uchwyt E8686 UML 40L30x60.