MEU CARRINHO
O meu Carrinho está vazio

Configurações de sistemas de satélite digital
Esta página é dedicada para os utilizadores de plataformas de satélite polaco, por isso só está disponível em polaco.


 

Schematy na tej stronie s± uzupe³nieniem schematów instalacji antenowych maj±cym na celu zapoznanie z bogactwem uk³adów po³±czeñ konwerterów satelitarnych z tunerami. Wszystkie schematy zosta³y sprawdzone w dzia³aniu.

Tuner Cyfry + i prze³±czniki DiSEqC. Sporo zamieszania wywo³uje problem prze³±czników sterowanych sygna³em DiSEqC, które maj± pracowaæ z tunerami Cyfry +. W zwi±zku z licznymi nieporozumieniami informujemy, ¿e te tunery nie mog± sterowaæ takimi prze³±cznikami, chyba ¿e zastosujemy zewnêtrzny generator DISEQC 1.0 VIPER S.115 R85254. Wtedy faktycznie mo¿na zastosowaæ prze³±czniki np. DISEQC 1.0 2/1 S.162-G R85250, Golden Interstar 2/1 R852506

Wszystkie tunery Polsatu (Sagem, Samsung, Thomson, Echostar) posiadaj± wbudowany generator DiSEqC, dlatego te¿ nie ma tutaj problemu ze wspó³prac± z jakimkolwiek prze³±cznikiem DiSEqC

Cyfra + Polsat na 2 satelity | Cyfra + Polsat | Cyfra + FTA | Polsat na 2 satelity | Cyfra + karta SECA | Wizja+ Cyfra + karta SECA | Wizja + Polsat + Cyfra + karta SECA

 

1. Zestaw podstawowy dla posiadaczy tunerów cyfrowych obydwu platform cyfrowych w Polsce (Cyfry+ i polsatu 2C).

+ Zalety:- Wady:
- Pe³na niezale¿no¶æ obu tunerów satelitarnych.
- Odbiór praktycznie wszystkich programów polskojêzycznych dostêpnych za pomoc± satelity.
- Jedna antena satelitarna zamiast dwóch ma³ych
- Wysokie koszty abonamentu
- Konieczno¶æ zakupu dro¿szego konwertera typu Uniwersal Twin.


Zestaw podstawowy dla posiadaczy tunerów cyfrowych obydwu platform cyfrowych w Polsce.

2. Zestaw po¶redni dla posiadaczy tunerów cyfrowych Cyfry+ i Polsatu 2 Cyfrowego

+ Zalety:- Wady:
- Pe³na niezale¿no¶æ obydwu tunerów satelitarnych.
- Odbiór wszystkich programów polskojêzycznych dostêpnych z satelity Hot Bird
- Wykorzystana czasza z zestawu Cyfry +
- Wysokie koszty abonamentu
- Pe³na niezale¿no¶æ tunerów okupiona konieczno¶ci± zakupu konwertera Twin.
- nie wykorzystany konwerter bêd±cy na wyposa¿eniu zestawu Cyfry+

Uwaga: Mo¿na wykorzystaæ konwerter z zestawu Cyfry + i pod³±czyæ tunery przelotowo (tzn. Wyj¶cie LNB Out tunera Cyfry+ pod³±czyæ do wej¶cia LNB In tunera Polsatu a konwerter do wej¶cia LNB In Cyfry+) ale wtedy chc±c korzystaæ z tunera Polsatu nale¿y ka¿dorazowo wy³±czaæ tuner Cyfry+ (stand by).

Zestaw po¶redni dla posiadaczy tunerów cyfrowych Cyfry+ i Polsatu 2 Cyfrowego pod³±czonych do konwertera typu Twin.

3. Zestaw podstawowy dla posiadaczy tunerów cyfrowych Cyfry+ i innego tunera np. FTA

+ Zalety:- Wady:
- pe³na niezale¿no¶æ obydwu tunerów satelitarnych
- odbiór programów z pakietu Cyfra + dostêpnych z satelity Hot Bird
- wykorzystany konwerter z zestawu Cyfry +
- odbiór programów niekodowanych z Astry oraz wszystkich niekodowanych z Hot Birda (nawet takich których nie odbiera tuner Cyfry +)
- Wysokie koszty abonamentu za pakiet max.
- konieczno¶æ zakupu konwertera Twin
- nie wykorzystana antena bêd±ca na wyposa¿eniu zestawu Cyfry+
- konieczno¶æ zakupu anteny o ¶rednicy co najmniej 80 cm.


Zestaw podstawowy dla posiadaczy tunerów Cyfry+ i innego tunera np. FTA.

4a. Ciekawy zestaw dla posiadaczy tunerów cyfrowych Cyfry+ i Polsatu 2 Cyfrowego

+ Zalety:- Wady:
- Odbiór wszystkich programów polskojêzycznych dostêpnych z satelity Hot Bird
- Dostêp do wielu programów z satelity Astra
- Wysokie koszty abonamentu za pakiet max.
- Brak niezale¿no¶ci tunerów. Jeden z nich musi byæ wy³±czony.

Uwaga: Cyfra+ ma dostêp do Astry i HB za po¶rednictwem prze³±cznika i generatora DiSEqC. Polsat ma dostêp do astry i HB za po¶rednictwem prze³±cznikaDiSEqC. Równocze¶nie moze pracowaæ tylko jeden tuner. Zachowana jest mo¿liwo¶æ sterowania TV za po¶rednictwem euroz³±cza. O programowaniu tunera Polsatu gdy zastosowano ten schemat mo¿na przeczytaæ tutaj.


Zestaw dla posiadaczy tunerów cyfrowych Cyfry+ i Polsatu 2 Cyfrowego pod³±czonych do konwerterów Full Band z prze³±cznikiem i generatorem DiSEqC

5. Zestaw podstawowy dla posiadaczy tunerów cyfrowych Polsatu oraz tunerów analogowych.

+ Zalety:- Wady:
- Niewielki abonament. Najtañszy zestaw umo¿liwiaj±cy odbiór programów nadawanych cyfrowo.
- Odbiór kilkunastu programów w jêzyku polskim.
- Zastosowanie posiadanego lub kupionego niedrogo tunera analogowego powiêksza ofertê programow±
- Jedna antena satelitarna zamiast dwóch ma³ych
- Brak odbioru programów cyfrowych niekodowanych z Astry.
- Aby odbieraæ programy analogowe z satelity Hot Bird nale¿y ka¿dorazowo wy³±czaæ tuner Polsatu

Uwaga! aby mieæ mo¿liwo¶æ ci±g³ego odbioru programów analogowych z satelity Hot Bird 13E nale¿y zastosowaæ dro¿szy konwerter typu Twin np. A9812. Aby odbieraæ niekodowane programy cyfrowe z Astry nale¿y dokupiæ prze³±cznik DiSEqC jak w zestawie poni¿ej.

Zestaw podstawowy dla posiadaczy tunerów cyfrowych Polsatu oraz tunerów analogowych.

6. Zestaw do odbioru z 2 satelitów dla posiadaczy tunerów cyfrowych Polsatu.

+ Zalety:- Wady:
- Niewielki abonament. Najtañszy zestaw umo¿liwiaj±cy odbiór programów nadawanych cyfrowo.
- Odbiór kilkunastu programów w jêzyku polskim.
- Zastosowanie prze³±cznika DiSEqC powiêksza ofertê tunera Polsatu
- Jedna antena satelitarna zamiast dwóch ma³ych
- konieczno¶æ zakupu 2 konwerterów i prze³±cznika DiSEqC lub konwertera "monoblock"
- oferta programowa Polsatu cyfrowego chocia¿ wci±¿ wzbogacana przez nowe programy jest do¶æ uboga.

Uwaga! w tym rozwi±zniu mo¿na zastosowaæ konwerter "monoblock" A98255 zastêpuj±cy 2 konwertery i prze³±cznik DiSEqC. Wtedy nale¿y zastosowaæ czaszê zalecan± do takiego konwertera 80-95 cm. O programowaniu tunera Polsatu gdy zastosowano ten schemat mo¿na przeczytaæ tutaj.

Zestaw podstawowy dla posiadaczy tunerów cyfrowych Polsatu

7. Zestaw dla mi³o¶ników programów tzw. "przyrodniczych" i nie tylko wyposa¿onych w "kartê rozkodowuj±c± systemu SECA".

+ Zalety:- Wady:
- Przy op³acaniu jedynie abonamentu Cyfry+ najtañszy chocia¿ nielegalny zestaw umo¿liwiaj±cy odbiór programów hard erotycznych 24h/dobê nadawanych cyfrowo, oraz wielu innych zachodnich pakietów p³atnych kodowanych w SECA Mediaguard.
- Odbiór kilkunastu programów w jêzyku polskim w tym telewizji publicznej.
- Jedna antena satelitarna zamiast dwóch ma³ych
- konieczno¶æ zakupu drugiego konwertera, wiêkszej czaszy i prze³±cznika konwerterów.
- Niewygodne prze³±czanie konwerterów prze³±cznikiem wynikaj±ce z niedostosowania tunera Cyfry+ do sterowania kilkoma konwerterami. Je¶li zastosujemy prze³±cznik rêczny to nale¿y go ka¿dorazowo prze³±czyæ rêcznie przy zmianie satelity, je¿eli automatyczny - zanikowy to nale¿y 2 razy nacisn±æ przycisk TV/SAT na pilocie tunera aby zmieniæ konwerter.

Oferta programów kodowanych w systemie SECA jest bardzo bogata a dostêpne ostatnio nielegalnie "Karty SECA Autoupdate" pozwalaj± u¿ytkownikom na odbiór ogromnej ilo¶ci programów w tym systemie z Astry i Hot Birda.

Zestaw dla mi³o¶ników programów tzw. "przyrodniczych" i nie tylko wyposa¿onych w "kartê rozkodowuj±c± system SECA".

Ferguson 7018CI do odbioru programów z platformy Cyfry+, oraz niekodowanych programów z Astry, Hot Birda, Syriusza, Thora. W celu odbioru Cyfry+ na Fergusonie 7018 SECA A99353 , nale¿y podpisaæ umowê z Cyfr±+. Nastêpnie otrzyman± kartê nale¿y umie¶ciæ w zintegrowanym z odbiornikiem module Seca.
Tuner jest wyposa¿ony w wyj¶cie S/PDIF, a zatem jest mo¿liwe uzyskanie d¼wiêku Dolby Digital. Je¿eli dodatkowo zdecydujemy siê na wykorzystanie zamontowanego modulatora, to mo¿emy rozes³aæ sygna³ aktualnie odbieranego kana³u do kilku odbiorników. Je¿eli zechcemy w przysz³o¶ci korzystaæ z innej platformy zakodowanej w innym systemie, to dodatkowo do tunera mo¿na zamontowaæ modu³ obs³uguj±cy dany system.

Odbiór z dwóch satelitów na tunerze SAGEM – Polsat. Aby na tunerze Polsatu odbieraæ programy z dwóch satelitów (Astra, HotBird), zalecana jest antena co najmniej 90 cm. Konwerter, mo¿e byæ monoblock fullband z wbudowanym prze³±cznikiem DiSEqC A98255, ale je¶li posiadamy ju¿ jeden fullband, to taniej dokupiæ drugi konwerter i prze³±cznik Golden Interstar R852506 lub DISEQC 1.0 S.162-G R85250.
Schemat i szerszy opis tutaj.

Dla u³atwienia monta¿u prze³±cznika podajemy opis wyprowadzeñ z³±cza


Opis wyprowadzeñ z³±cza EURO / SCART